Na czym polega zamiana nieruchomości?

Zamiana nieruchomości jest jedną z form nabycia bądź zbycia nieruchomości. Transakcję reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Art. 603., który stanowi:

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

W transakcji zamiany nieruchomości uczestniczą właściciele nieruchomości, którzy na skutek różnych przyczyn zmierzają do ich zamiany.

 

Zamiana nieruchomości

 

Na czym polega zamiana nieruchomości?

 

Podstawowa formą zamiany nieruchomości jest zamiana na zasadzie sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza. Wynika to z zapisów przytaczanej wcześniej ustawy, zgodnie z którymi zamiana nieruchomości przebiega zgodnie z przepisami o sprzedaży, a umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości na inną osobę powinna być zawarta właśnie w postaci aktu notarialnego. Akt notarialny dotyczący zamiany nieruchomości powinien zawierać:

  • dane osobowe uczestników zamiany z podaniem ich nazwiska imienia oraz PESEL,
  • dane adresowe uczestników zamiany nieruchomości,
  • dane adresowe nieruchomości zamienianych,
  • wartości zamienianych nieruchomości (przy określaniu wartości strony mogą korzystać z usług rzeczoznawczy majątkowego – wówczas do umowy zamiany dołącza się operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego),
  • oświadczenie stron uczestniczących w zamianie nieruchomości o tym, że zapoznały się ze stanem nieruchomości i nie wnoszą z tego tytułu żadnych uwag,
  • zobowiązanie każdej ze stron do przeniesienia swojej własności na własność osoby wskazanej w umowie oraz uiszczenie stosownej dopłaty wynikającej z różnicy wartości zamienianej rzeczy (nieruchomości),
  • ustalenie stron o tym, że w przypadku wszelkiego rodzaju kosztów mogących wynikać z realizacji ustaleń umowy zamiany nieruchomości, strony ponoszą te koszty po połowie.

 

Czy warto zamieniać nieruchomość?

 

W wielu przypadkach zamiana nieruchomości jest naprawdę korzystna. Za przeprowadzeniem tego typu transakcji przemawiają względy praktyczne – strony transakcji mogą bez zbędnych formalności przenieść prawa własności w jednym dokumencie. Umowa zamiany nieruchomości dokumentuje czynność zbycia starej nieruchomości i nabycia nowej. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest fakt, iż możliwe jest przeprowadzenie legalnej zamiany w przypadku zasiedlania nieruchomości komunalnych. Wymaga to oczywiście uzyskania zgody gminy. Tak czy inaczej, pozwala najemcom, których nie stać na zakup nieruchomości na wolnym rynku na poprawę warunków bytowych.

 

Jakie mogą być powody zamiany nieruchomości gruntowej?

 

Istnieje szereg powodów, dla których właściciele nieruchomości decydują się na ich zamianę. W przypadku nieruchomości gruntowych, w szczególności działek rolnych, do zamiany dochodzi ze względu na utrudnienia w prowadzeniu gospodarki rolnej będące wynikiem rozdrobnienia powierzchni. Zamiana nieruchomości gruntowych umożliwia uregulowanie granicy kompleksów rolnych, a co za tym idzie pozwala uzyskać lepsze możliwości gospodarowania na tych terenach.

 

Jakie mogą być powody zamiany nieruchomości lokalowych i budynków?

 

W przypadku budynków i lokali do zamiany nieruchomości najczęściej dochodzi w skutek zmiany sytuacji życiowej. Powiększenie się rodziny sprzyja myśleniu o zamianie nieruchomości mieszkalnej na większą, podczas gdy jej pomniejszenie na mniejszą. Zamiana mieszkania na mniejsze jest bardzo często podyktowana kwestiami finansowymi. Utrzymanie dużego mieszkania/domu wiąże się z wysokimi kosztami. Częstą praktyką w zamianach nieruchomości mieszkalnych są zamiany dorosłych już dzieci z rodzicami. Dzieci z nowymi rodzinami zasiedlają większe mieszkanie, równocześnie odstępując rodzicom lokal mieszkalny o mniejszym metrażu.

 

Kiedy warto zamienić nieruchomość?

 

Na zamianę nieruchomości własnościowej możemy się zdecydować w dowolnym momencie. Warunkiem jest znalezienie osoby, która będzie zainteresowana zamianą nieruchomości. Na podobnych warunkach przebiega zamiana nieruchomości będących własnością gminy i spółdzielni. Tu procedura jest nieco bardziej skomplikowana, ale jak to mówią dla chcącego nic trudnego.

 

Sytuacje, w których warto rozważyć zamianę nieruchomości to przede wszystkim sytuacje życiowe, w wyniku których zmieniły się nasze dotychczasowe potrzeby lokalowe. Powiększenie się rodziny może generować potrzebę zamiany mieszkania na większe. Wiek lub obrażenia odniesione w wyniku wypadku mogą powodować potrzebę zamieszkania w budynku z windą. Wyprowadzka dzieci może skłaniać do zamiany dotychczasowego dużego mieszkania na łatwy w utrzymaniu lokal o mniejszym metrażu. Zadłużenie mieszkanie oraz obawa utraty dachu nad głową w skutek licytacji komorniczej może skłonić do zamiany lokalu na mniejszy i spłatę zadłużenia – w każdym wypadku służymy pomocą.

 

Tadwil - oddłużanie, skup mieszkań, skup udziałów w nieruchomości.

Tadwil sp. z o.o.

ul. Syta 68, 02-993 Warszawa
Tel: +48 501 089 898
Tel: +48 507 060 970
Email: biuro@tadwil.pl

Zamów rozmowę

Podaj swój numer a skontaktujemy się z Tobą
w przeciągu 5 minut

Tadwil nieruchomości